Regulamin sklepu

Regulamin sklepu opisuje zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu internetowego KHEJMO.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Serwisu www – Sklepu internetowego KHEJMO funkcjonującego pod adresem url: https://khejmo.pl/sklep oferujący sprzedaż autorskich ilustracji Katarzyny Hejmo w postaci naklejek, kartek i plakatów.
 2. Właścicielem sklepu, sprzedawcą, operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Hejmo, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: admin@khejmo.pl

2. Definicje

 1. Sprzedawca – Katarzyna Hejmo, osoba fizyczna prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://khejmo.pl/sklep
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej – zawierająca Umowę Sprzedaży, także zwana w dalszej części “Klientem”.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą – Katarzyna Hejmo “Khejmo”. 
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu Produktu w Sklepie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia w celu zakupu Produktu. Obejmuje: dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  – urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera itp.,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – włączona obsługa plików cookies
  – aktywny numer telefonu komórkowego w celach wysyłki towaru.

4. Zamawianie i Umowa Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://khejmo.pl/sklep , dokonać wyboru Produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Dodaj do koszyka” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Katarzyną Hejmo Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Otrzymałam Twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Metody płatności

 1. Obsługiwaną metodą płatności jest przelew bankowy lub szybki przelew BLIK na telefon.

6. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności. Standardowo wysyłka następuje 1-2 dni po zaksięgowaniu płatności. Chyba, że specjalna oferta stanowi inaczej.

7. Metody wysyłki

 1.  Wysyłam za pomocą metody InPost Paczkomaty na adres paczkomatu, którego nazwę Klient ma obowiązek podać przy wypełnianiu Formularza Płatności. Koszty wysyłki są wliczone w cenę Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie drogą mailową o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

9. Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 8. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

10. Polityka prywatności

 1. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  – Obsługa zapytań przez formularz
  – Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  – Realizacja zamówionych usług
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 5. Więcej informacji o Polityce prywatności znajdziesz na stronie pod adresem: https://khejmo.pl/polityka-prywatnosci

11. Postanowienia końcowe

 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0

Strona w remoncie, zapraszam wkrótce :)